Organizing Comittee

Prof. Li-jun Liu
Xi'an Jiaotong University, China

Dr. Yuefang Wang
Dalian University of Technology, China

Prof. Wei-min Wang
Beijing University of Chemical Technology, China